Özet: Web 2.0 uygulamalarının gelişimine paralel olarak e-Öğrenme alanında da hızlı değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişimlerin gerçekleşmesinde iki öğenin önemli bir rol oynadığı
görülmektedir. Birincisi bilgiye dayalı iş alanlarının yaygınlaşması ile birlikte iş yapma süreçlerinin bütünüyle bilginin oluşturulmasına bağlı olmasıdır. Buna bağlı olarak öğrenme deneyimlerinin daha hızlı, anlık ve maliyeti düşük olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İkincisi de web 2.0 uygulamalarındaki gelişimlerin içerik oluşturulması ve internet üzerinde oluşturulan içeriğe katkıda bulunulmasını kolaylaştırmasıdır. Bu durum blog oluşturulmasından YouTube’da video eklenmesine, fotoğrafların Flickr’da yayınlanmasına, Wikipedia’da yazılı içeriğe katkıda bulunulmasına, Facebook’da sosyal ağ geliştirilmesine kadar bir dizi uygulamalar da rahatlıkla görülmektedir. Web 2.0’nin temel bileşenleri bu araçların kullanım kolaylığı ve işbirliğine dayalı sosyal etkileşim ortamlarının oluşturulmasını da beraberinde getirmektedir. Bu bildiride web 2.0 uygulamalarının e-Öğrenme’ye dönük etkileri ile beraberinde getirdiği e-Öğrenme 2.0 anlayışı üzerinde durulmaktadır.

Abstract: E-Learning implementations have been changing in parallel developments of web 2.0 technologies and tools. Two main elements forced these kinds of developments. One of this can
be mentioned as knowledge based work environments have been widespread. Working processes have been totally depended on creating of knowledge. Within this we deeply in need of to develop learning experiences faster but little cost. The other one is the developments of web 2.0 tools which facilitate to create content or contribute it easily. It can be easily seen in creating blogs, add videos on YouTube, publish h photos in Flickr, and contribute to content development in Wikipedia, or develop social networks in Facebook. The basic elements of Web 2.0 enabled to create
collaborative social interactive environments easily. In this study we examine the effects of web 2.0 tools on e-learning within the term of e-Learning 2.0.

 

Bildirinin tamamını okumak için tıklayın

Bir Cevap Yazın