Özet: Yapılan araştırmada Web 2.0 araçlarından biri olan Kahoot’un Türkçe dersinde motivasyona etkisini incelemek amaçlanmıştır. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı
araştırmanın çalışma grubunu Mamak Vehbi Dinçerler Ortaokulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Deney grubunda (n=27) Kahoot destekli etkinliklerle ders işlenmiş olup kontrol grubunda (n=25) ders kitabındaki etkinliklere bağlı kalınarak öğretim yapılmıştır. Araştırma süreci dört haftadan (20 ders saati) oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özerbaş tarafından geliştirilmiş olan Motivasyon Testi kullanılmıştır. Motivasyon Testi’nin ölçüm güvenirliği için bulunan α katsayısı ,88 olarak hesaplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra verilerin normallik dağılımları incelenmiş olup grup içi ve gruplar arası puanların karşılaştırılmasında Bağımlı Örneklemler t Testi ve Bağımsız Örneklemler t Testi kullanılmasına karar verilmiştir. Test sonuçlarına göre Kahoot destekli etkinliklerle işlenen Türkçe dersinde motivasyon yüksek oranda (η2= ,56) artmıştır.

 

Abstract: This study aims to analyze the impact of Kahoot, a Web 2.0 too,l on motivation in the Turkish course. The study group in this research which used an experimental pre-test-post-test control group design consisted of 7th grade students in the Mamak Vehbi Dinçerler secondary school in Ankara, Turkey. In the experiment group (n=27), classes were taught through Kahoot-supported activities whereas teachers followed the activities in the course book in the control group (n=25). The research process lasted four weeks (20 class periods). In the study, the Motivation Test developed by Özerbaş (2003) was used as the data collection tool. The α coefficient showing the score reliability of the Motivation Test was found to be ,88. After the data collection, normality
distribution was analyzed and it was decided that Paired Sample t-test and Unpaired Sample t-test should be used when comparing intragroup and intergroup scores. The test results showed that
the motivation increased highly in the Turkish classes taught via Kahoot-supported activities (η2=,56).

 

Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

Bir Cevap Yazın